ul. Starowicka 15 lok. 43
+48 512-324-666 biuro@fitness-galaxy.pl
Pierwszy trening gratis

Długość życia człowieka

Lifestyle.

Wyniki wieloletnich badań epidemiologicznych wskazują dobitnie, że postęp medycyny ma mniejszy wpływ na przeciętną długość ludzkiego życia, niż czynniki środowiskowe – w szczególności  style życia i zachowania zdrowotne ludzi.

Długość życia człowieka

Styl życia wyznacza bowiem rozmaite rodzaje zachowań.  Jest tłem, na które składają się  nasze doświadczenia, tradycje kultury, w której wzrastamy, normy przy­świecające naszemu zachowaniu, powiązania społeczne, mody, którym podlegamy i wzory konsumpcji. Zaś prozdrowotne elementy obecne w stylach życia są jakby wypadkową tych stylów jako całości. 

Styl życia może być rozumiany  jako zakres i formy codziennych zachowań, swoistych dla określonej zbiorowości społecznej lub jednostki, tj. charakterystyczny „sposób bycia” w społeczeńst­wie. Styl życia jest świadectwem przynależności do danej grupy społecznej, stwarzając poczucie więzi. Zapewnia jednostkom możliwości samoidentyfikacji społecz­nej, dając im w ten sposób poczucie bezpieczeństwa.

Wyodrębnia daną grupę z szerszej zbiorowości (obejmującej także inne grupy), przyczynia się do trwałości owej grupy i jej ciągłości pomimo „wymienialności”, w miarę upływu czasu, poszczególnych jednostek. Określa również możliwości ekspresji osobowości jednostki w sposób społecznie akceptowany. Zachowania prozdrowotne to  każde inten­cjonalnie podjęte działanie jednostki, którego celem jest utrwale­nie lub podnoszenie potencjału zdrowia, niezależnie od jego  skuteczności. Istotnym elementem tej definicji jest stan świado­mości jednostki i celowość jej działania.

Oczywiście - niezależnie od zachowań intencjonalnych - jednostki w życiu codziennym  podejmują rozmaite formy aktywności, która ma także wpływ na zdrowie, choć nie towarzyszy jej żaden uświadomiony zamiar.  Określa się je jako zachowania związane ze zdrowiem. Ich skutki  dla zdrowia mogą być pozytywne lub negatywne. Te ostatnie są nazywane zachowaniami zagrażającymi zdrowiu lub też za­chowaniami  ryzykownymi.  

Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia zakłada więc reali­zację celowych działań nakierowanych na zdrowie i eliminację zachowań zagrażających mu. Lista tych działań i zachowań  może być oczywiście zróżnicowana, decyduje tu bowiem poziom wiedzy i świadomości zdrowotnej poszczególnych ludzi.  Również w publikacjach naukowych poświęconych temu zagadnieniu - a reprezentujących oficjalną wiedzę medyczną na ten temat — listy działań i zachowań składających się na prozdrowotny styl życia różnią się między sobą.

Należy jednak zauważyć, że konstruowane są one na ogół spośród zachowań uznanych przez specjalistów za zachowania  zdrowotne - takich, które udowod­niły w badaniach epidemiologicznych swoją skuteczność w chro­nieniu ludzi przed konkretną chorobą (przeważnie „cywilizacyj­ną ”) czy pojawieniem się czynników jej ryzyka. Tym samym są one ograniczone do pomysłowości badaczy, a także tematu podejmowanych badań. Charakterystyczne jest na przykład, że wypracowane w ten sposób listy prozdrowot­nych zachowań nie zawierają elementów higieny osobistej, choć ich związek ze zdrowiem jest oczywisty.

Dosłowna interpretacja zaleceń prozdrowotnego stylu życia mogłaby więc doprowadzić do wniosku, że można się w ogóle nie myć, tylko zachowywać odpowiednią dietę, zrezygnować z używek, wykonywać ćwicze­nia fizyczne — a pozostaniemy  zdrowi. Uwzględniają one także przede wszystkim profesjonalną, a nie laicką perspektywę w traktowaniu spraw zdrowia, choć wiadomo, że subiektywne koncepcje zdrowia oraz jednostkowa i potoczna świadomość zdrowotna są istotnym elementem krzewienia zdrowia.